ศิริพร เกษามูล

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการกาแฟดอยช้าง = The feasibility study for Doi Chang Coffee Project / ศิริพร เกษามูล - 2546 - ก-ฎ, 68 หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546

Y46 M08 D56


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.
โครงการกาแฟดอยช้าง
ไร่กาแฟดอยช้าง--เชียงราย--อำเภอแม่สรวย


กาแฟ--เชียงราย--อำเภอแม่สรวย

338.763373 / ศ463ก