พรพิไล เลิศวิชา.

ชุมชนหมู่บ้านลุ่มน้ำขาน / โดย พรพิไล เลิศวิชา และ อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว - พิมพ์ครั้งที่ 1 - นนทบุรี : ธารปัญญาเอ็ดดูเคชั่น, 2546 - 292 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่

โครงการวิจัยพลวัตเศรษฐกิจชุมชน 3 ลุ่มน้ำในประเทศไทย พ.ศ. 2543-2545

Y46 M08 D41

9741322682


ชุมชนลุ่มน้ำขาน (เชียงใหม่)--ความเป็นอยู่และประเพณี--งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน--งานวิจัย
การมีส่วนร่วมของชุมชน
เหมืองฝาย--งานวิจัย
การจัดการน้ำ--ไทย (ภาคเหนือ)--งานวิจัย


ลุ่มน้ำขาน--งานวิจัย

307.14 / พ249ช