รายงานการวิจัยเรื่อง ทัศนคติของพนักงานต่อ Reengineering : ศึกษากรณีบริษัทธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) / โดย สุทธนา ฮั่นเกียรติพงษ์ ... [และคนอื่นๆ] - ลำปาง : สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2537 - ก-ฉ, 129 หน้า


ธนาคารกสิกรไทย--วิจัย.


การพัฒนาองค์การ--งานวิจัย.
การจัดการองค์การ--วิจัย.

658 / ร451