ไพโรจน์ วิริยจารี

หลักการวิเคราะห์จุลินทรีย์ / ไพโรจน์ วิริยจารี. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - เชียงใหม่ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 - 232 หน้า : ภาพประกอบ

Y46 M08 D74

9746576186


จุลินทรีย์ในอาหาร

664.024 / พ993ห