ไพโรจน์ วิริยจารี

การประเมินทางประสาทสัมผัส = Sensory evaluation / ไพโรจน์ วิริยจารี. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - เชียงใหม่ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 - 412 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

Y46 M08 D74

9746576178


อาหาร--การประเมิน
อาหาร--การชิม
การประเมินทางประสาทสัมผัส

664.949 / พ993ก