สีดา สอนศรี.

คู่มือประเทศฟิลิปปินส์ / สีดา สอนศรี. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาคม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2545 - 398 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ - เอกสารวิชาการชุดโครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค ; ลำดับที่ 15 . - เอกสารวิชาการชุดโครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค ; ลำดับที่ 15 .

Y46 M08 D55

9747206188


ฟิลิปปินส์--รวมเรื่อง.


ฟิลิปปินส์--ประวัติศาสตร์.
ฟิลิปปินส์--ภาวะเศรษฐกิจ.
ฟิลิปปินส์--ความเป็นอยู่และประเพณี
ฟิลิปปินส์--การเมืองและการปกครอง

900.9599 / ส733ค