กฤษณา เจริญวงศ์

งานวิจัยเรื่อง นโยบายของรัฐบาลไทยที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจและสังคมของราษฏรชาวจีนอพยพ (อดีตทหารจีนคณะชาติ) ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ พ.ศ. 2527-2542 = The policy of Thai government affecting the development and change in the economy and society of Chinese immigrants (the ex-nationalist Chinese troops) in Chiang Mai, Chiang Rai and Mae Hong Son provinces since 1984-1999 / กฤษณา เจริญวงศ์. - เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545. - ก-ญ, 110 หน้า. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 173 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 173 .

ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2543.

9746710605


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


ชาวจีน--ภาวะสังคม--งานวิจัย--ไทย (ภาคเหนือ)
ชาวจีน--ภาวะเศรษฐกิจ--งานวิจัย--ไทย (ภาคเหนือ)
ทหารจีนคณะชาติ--งานวิจัย

305.8951 / ก282ง