มนฤดี ม่วงรุ่ง

การวิเคราะห์จำแนกประเภทปัจจัยที่มีผลต่อการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ = Discriminant analysis of factors affecting the graduation of Payap students within the time designated by the curriculum / มนฤดี ม่วงรุ่ง, สุริยง วงษ์ศาพาน. - เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545. - ก-ฌ, 61 หน้า. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 179 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 179 .

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2543.

9746710613


มหาวิทยาลัยพายัพ--การศึกษาและการสอน--งานวิจัย
มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


การศึกษาขั้นอุดมศึกษา--งานวิจัย

378.198 / ม158ก