สถิติธุรกิจ / โดย ดวงใจ วีสกุล ... [และคนอื่นๆ] - พิมพ์ครั้งที่ 5 - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537 - 312 หน้า

หนังสือได้รับรางวัลตามโครงการส่งเสริมการแต่งและแปลตำราของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9745847321


สถิติธุรกิจ.

519.5 / ด164ส 2537