ฝ่าวิกฤตสุขภาพ / สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2543 - 162 หน้า - หนังสือชุด สุขภาพคนไทย ปี พ.ศ. 2543 . - หนังสือชุด สุขภาพคนไทย ปี พ.ศ. 2543 .

Y46 M09 D00

9742990603


สาธารณสุข--ไทย.
ระบบสุขภาพ--ไทย

613 / ส181ฝ 2543