วัฒนา จั่นเจริญ.

เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ผู้เขียน, วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536 - 250 หน้า

9745818348


สิ่งแวดล้อม--แง่เศรษฐกิจ.

333.7 / ว398ศ