การวางแผนกลยุทธ์ : ศิลปะการกำหนดแผนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ = Strategic planning : the art of mapping organization towards excellence / ผู้เขียน, วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ ... [และคนอื่นๆ] - พิมพ์ครั้งที่ 1, 2. - กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2546 - 231 หน้า : แผนภูมิ - หนังสือชุดเกณฑ์ "รางวัลคุณภาพแห่งชาติ" (Thailand Quality Award) . - หนังสือชุดเกณฑ์ "รางวัลคุณภาพแห่งชาติ" (Thailand Quality Award) .

Y46 M09 D56

9747781654


การวางแผนเชิงกลยุทธ์
การวางแผนธุรกิจ

658.4012 / ก514