สมควร กวียะ.

ทฤษฎีการสื่อสารประยุกต์ = Applied comunication theories (ACT) / ผู้เขียน, สมควร กวียะ. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์, 2546 - 13, 286 หน้า : แผนภูมิ

Y46 M09 D43

9745277851


การสื่อสาร

302.23 / ส233ท