ดวงใจ อมาตยกุล.

วรรณคดีเพลงร้อง / ดวงใจ อมาตยกุล - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545 - 220 หน้า

Y46 M10 D21

9741321473


การร้องเพลง.
เพลง--ยุโรป

782 / ด164ว