เกอร์สัน, ริชาร์ด เอฟ.

คู่มือปฏิบัติ--วิธีวัดความพึงพอใจของลูกค้า = Measuring customer satisfaction / โดย ริชาร์ด เอฟ. เกอร์สัน ; แปลและเรียบเรียงโดย พิพัฒน์ ก้องกิจกุล - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2546 - 173 หน้า : แผนภูมิ

Y46 M10 D52

974910207X


ความพอใจของผู้บริโภค
การขาย
บริการลูกค้า

658.812 / ก825ค