พฤติกรรมการฆ่าตัวตาย / บรรณาธิการ, มาโนช หล่อตระกูล - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2546 - 38 หน้า

Y46 M10 D61

9749507495


Suicide.
Crisis intervention.
การฆ่าตัวตาย.

WM401 / พ434 2546