สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวคิดเมืองยั่งยืนกับอนาคตของเมืองเชียงใหม่ = Proceeding of workshop on "Sustainable cities concept and the future of Chiang Mai" / ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง, นงลักษณ์ ดิษฐวงษ์, บรรณาธิการ. - เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง ร่วมกับ เครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่, 2545. - 159 หน้า : ภาพประกอบ.

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การพัฒนาที่ยั่งยืนกับแนวทางการพัฒนาเมือง" -- การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาที่ยั่งยืน" -- การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "แนวคิดเมืองยั่งยืนและกรณีตัวอย่าง" -- การอภิปรายกลุ่ม "การพัฒนาเมืองเชียงใหม่อย่างยั่งยืน" -- การระดมความคิด "กำหนดเจตนารมณ์ให้เชียงใหม่ยั่งยืน" -- การประกาศเจตนารมณ์ให้เชียงใหม่ยั่งยืน -- คำกล่าวปิดประชุมและรับร่างเจตนารมณ์ให้เชียงใหม่ยั่งยืน.

Y46 M10 D41

9749101707


การพัฒนาเมือง--เชียงใหม่
การพัฒนาแบบยั่งยืน
ภูมิปัญญาชาวบ้าน--ไทย (ภาคเหนือ)

307.7609593 / ส356