เขื่อนสาละวิน โศกนาฏกรรมสองแผ่นดิน / บรรณาธิการ, เครื่อข่ายแม่น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ศูนย์ข่าวสาละวิน - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย เคล็ดไทย, 2546 - 152 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่

Y46 M10 D31

974912300X


เขื่อน--ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม.
เขื่อน--ผลกระทบต่อนิเวศวิทยา.
เขื่อน--แง่สังคม.
ชนกลุ่มน้อย--พม่า.
พม่า--ปัญหาชายแดน.
สิทธิมนุษยชน--พม่า.


แม่น้ำสาละวิน.

333.91 / ข791