สมพร ภูติยานันต์

รายงานการวิจัย การปนปลอมยาสังเคราะห์ในยาสมุนไพรไทยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต = Research book of screening for undeclared synthetic drugs in traditional Thai medicine for healthy life style การปนปลอมยาสังเคราะห์ในยาสมุนไพรไทยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต. / โดย สมพร ภูติยานันต์, ดวงพร วินิจกุล. - เชียงใหม่ : สายวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546. - ก-ฎ, 55 หน้า.

9746580337


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ --งานวิจัย


ยาสมุนไพร--งานวิจัย--ไทย

QV20.5 / ส265ร 2546