ยุทธ ไกยวรรณ์

สถิติเพื่อการวิจัย = Statistics for research / ยุทธ ไกยวรรณ์ - กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 2546 - 376 หน้า

Y47 M01 D72

9742130094


สถิติวิเคราะห์.
วิจัย

001.422 / ย351ส