ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์.

สถิติพื้นฐาน : พร้อมตัวอย่างการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Minitab SPSS และ SAS / ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์ - พิมพ์ครั้งที่ 5 ฉบับปรับปรุง. - ขอนแก่น : ภาควิชาสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543 - 510 หน้า

Y47 M01 D72

9746756664


คณิตศาสตร์สถิติ.
สถิติ

519.5 / ช358ส 2543