กรวรรณ ชีวสันต์

ความสัมพันธ์ระหว่างล้านนา-ล้านช้าง : การศึกษาเปรียบเทียบประเพณี 12 เดือน / โดย กรวรรณ ชีวสันต์, ธิตินัดดา จินาจันทร์ - พิมพ์ครั้งที่ 1. - เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 - ก-ฎ, 220 หน้า : ภาพประกอบ

Y47 M01 D41

9746580965


วัฒนธรรมไทย (ภาคเหนือ)--งานวิจัย.
หลวงพระบาง--ความเป็นอยู่และประเพณี--งานวิจัย


เชียงใหม่--ความเป็นอยู่และประเพณี--งานวิจัย
ลาว--ความเป็นอยู่และประเพณี--งานวิจัย
ไทย (ภาคเหนือ)--ความเป็นอยู่และประเพณี--งานวิจัย

306.09593 / ก177ค