พัชรินทร์ บัวเรือง

การศึกษาการดำเนินงานและปัญหาของผู้ประกอบการส่งออกสินค้าหัตถกรรม ไม้แกะสลักบ้านถวาย = The study of the operation and analyzing the problems of Baan Tawai woodcarving exports / พัชรินทร์ บัวเรือง. - 2546. - ก-ช, 65 หน้า.

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546.

Y47 M01 D99


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง


ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าหัตถกรรม--การบริหาร
สินค้าหัตถกรรม--เชียงใหม่
ไม้แกะสลักบ้านถวาย


บ้านถวาย (เชียงใหม่)

338.7617364 / พ523ก