นารีรัตน์ แก้วฟู.

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อกฤษดาดอยรีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Customers' satisfaction on Krisdadoi Resort, Hang Dong District, Chiang Mai Province / นารีรัตน์ แก้วฟู - 2546 - ก-ช, 65 หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546

Y47 M01 D99


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.
กฤษดาดอยรีสอร์ท (เชียงใหม่)--ความพอใจของผู้ใช้บริการ


ความพอใจของผู้ใช้บริการ--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงใหม่

658.8343 / น488ค