วิรัตน์ แสงทองคำ.

70 ปี จิราธิวัฒน์ Central ยิ่งสู้ ยิ่งโต / ผู้เขียน, วิรัตน์ แสงทองคำ, บัณฑพ ตั้งศรีวงศ์, สมศักดิ์ ดำรงสุนทรชัย - กรุงเทพฯ : แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป, 2546 - 222 หน้า : ภาพประกอบ

Y47 M D

9749101146


เซ็นทรัล.


ความสำเร็จทางธุรกิจ

650.1 / ว691จ