อธิวัฒน์ ทรัพย์ไพฑูรย์.

ตระกูลชินวัตร / ผู้เขียน, อธิวัฒน์ ทรัพย์ไพฑูรย์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : วรรณสาส์น, 2546 - 288 หน้า : ภาพประกอบ

Y47 M01 D56

9749531272


ทักษิณ ชินวัตร.


ธุรกิจโทรคมนาคม.
ความสำเร็จทางธุรกิจ

650.1 / อ148ต