ประไพศรี สงวนวงศ์.

ต้นแบบจดหมายธุรกิจ = Models for effective business letters / โดย ประไพศรี สงวนวงศ์ - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : บุ๊คส์แอนด์แม็กกาซีน ดิสทริบิวเตอร์ (ประเทศไทย), 2546 - 407 หน้า

Y47 M01 D53

9749104420


จดหมายธุรกิจ

651.75 / ป335ต 2546