กัลยา วานิชย์บัญชา

การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสำหรับการบริหารและวิจัย / กัลยา วานิชย์บัญชา. - พิมพ์ครั้งที่ 7 - กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 - 550 หน้า : ภาพประกอบ

Y47 M02 D72

9743316736


สถิติธุรกิจ.
สถิติวิเคราะห์.

519.5 / ก399ก 2546