สังคม ศรีจันทร์เติม.

พระประวัติสมเด็จพระสังฆราช 19 พระองค์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ / สังคม ศรีจันทร์เติม, ผู้รวบรวมและเรียบเรียง - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร, [2536?] - 676 หน้า : ภาพประกอบ


สมเด็จพระสังฆราช--ชีวประวัติ.
สงฆ์--ชีวประวัติ.

922.943 / ส532พ