ครรชิต พิริยะเพียร

เทคนิคการบริหารทีมงาน สไตล์ CEO / ครรชิต พิริยะเพียร. - กรุงเทพฯ : สารสาร มาร์เก็ตติ้ง, 2546. - 224 หน้า : ภาพประกอบ.

Y47 M02 D56

9749596021


กลุ่มทำงาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

658.3128 / ค153ท