นิธิ เอียวศรีวงศ์

(ต่าง) คิดในคอก (ตน) ว่าด้วยวัฒนธรรมและวิธีคิด / นิธิ เอียวศรีวงศ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : มติชน, 2546 - 8, 166 หน้า : ภาพประกอบ - ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ . - ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ .

Y47 M02 D41

9743228748


สังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม


ไทย--ภาวะสังคม

306 / น612ต