กรณีศึกษาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย / โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. - กรุงเทพฯ : ศูนย์ฯ, 2545. - 162 หน้า.

ชื่อเรื่องบนปก: โฟกัส SMEs : เจาะลึกกลยุทธ์สู่ความสำเร็จและบทเรียนราคาแพง

Y47 M02 D00

9746773259


SMEs (ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)
การจัดการธุรกิจ

658.022 / ม246ก