รายงานฉบับสมบูรณ์แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี / บริษัทเทสโก้ จำกัด, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร - กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)

Y47 M03 D55


แผนพัฒนาการท่องเที่ยว--นครราชสีมา.
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว--บุรีรัมย์.
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว--สุรินทร์.
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว--ศรีสะเกษ.
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว--อุบลราชธานี.

338.4791 / บ226ร