กัลยา วานิชย์บัญชา

หลักสถิติ / กัลยา วานิชย์บัญชา. - พิมพ์ครั้งที่ 7. - กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545 - 489 หน้า.

Y47 M04 D72

9741304501


สถิติศาสตร์.
คณิตศาสตร์สถิติ.

519.5 / ก399ห 2545