เทเนนบาม, แอนดรูว์ เอส.

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ = Computer Networks / ผู้เขียน, แอนดรูว์ เอส. เทเนนบาม ; ผู้แปลและเรียบเรียง, สัลยุทธ์ สว่างวรรณ - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, 2547 - 12, 500 หน้า : ภาพประกอบ

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น

Y47 M04 D73

974910496X


เครือข่ายคอมพิวเตอร์.

004.6 / ท594ค