วิจักษณ์ วรบัณฑิตย์.

คิดอย่าง ธนินท์ เจียรวนนท์ / ผู้เขียน, วิจักษณ์ วรบัณฑิตย์. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : วรรณสาส์น, 2547 - 288 หน้า : ภาพประกอบ

Y47 M D56

9749531361


ธนินท์ เจียรวนนท์.


การบริหารธุรกิจ
ความสำเร็จทางธุรกิจ

650.1 / ว514ค