จิรวัฒน์ รจนาวรรณ.

กลยุทธ์และเคล็ดลับ เจริญ สิริวัฒนภักดี / ผู้เขียน, จิรวัฒน์ รจนาวรรณ. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : วรรณสาส์น, 2547 - 288 หน้า : ภาพประกอบ

Y47 M04 D56

974953137X


เจริญ สิริวัฒนภักดี


นักบริหาร.
การบริหารธุรกิจ
ความสำเร็จทางธุรกิจ

650.1 / จ512ก