เรียนภาษาญี่ปุ่นใน 7 วัน = Japanese / บรรณาธิการ, ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค, 2546- - 5 เล่ม

มี CD-ROM ประกอบ 2-3 แผ่น

Y47 M04 D14

9749133072 (ล.1) 9749133080 (ล.2) 9749149653 (ล.3) 9749149661 (ล.4) 974914967X (ล.5)


ภาษาญี่ปุ่น--การใช้ภาษา.

495.68 / ร832