อัจฉรา จันทร์ฉาย

สู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ : คู่มือการวางแผนกลยุทธ์และการจัดทำ BSC = Balanced scorecard / อัจฉรา จันทร์ฉาย - พิมพ์ครั้งที่ 7 (ฉบับปรับปรุง) - กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 - 3, 155 หน้า : แผนภูมิ

Y47 M05 D56

9741328311


BSC (การประเมินองค์กรแบบสมดุล)
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
การวางแผนธุรกิจ
การจัดการธุรกิจ

658.4012 / อ498ส 2547