ซาไก, คูนิยาสุ.

บุนชา : โตแล้วต้องแตกตัว : การพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้าด้วยการแบ่งแยกบริษัท = Bunsha / คูนิยาสุ ซาไก และ ฮิโรชิ เซกิยามา ; แปลและเรียบเรียง, ชูชัย สมิทธิไกร - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2537 - 145 หน้า

9747702207


การบริหารงานแบบญี่ปุ่น
การจัดการธุรกิจ

658 / ซ212บ