ทรงวิทย์ ดลประสิทธิ์.

โคตรวงศ์ทศกัณฐ์ / ทรงวิทย์ ดลประสิทธิ์, เรียบเรียงจากการแสดงบรรยายของ เสรี หวังในธรรม ศิลปินแห่งชาติ - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2545 - 22, 151 หน้า : ภาพประกอบ - ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ . - ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ .

Y47 M05 D11

9743227911


รามเกียรติ์--ตัวละคร.

895.912 / ท146ค 2545