ร่วมแรงแบ่งปันรัก : สภาพและข้อเท็จจริงแห่งปัญหาโสเภณีและเอดส์ / สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล - นครปฐม : สถาบัน, 2537 - 206 หน้า

9745878006


โสเภณี--ไทย.
โรคเอดส์.

306.74 / ม246ร