โอลซ์, นิลส์-โกราน.

การใช้ระบบ Balanced scorecard = Performance drivers : a practice guide to using the balanced scorecard / โดย นิลส์-โกราน โอลซ์, จัน รอย และ แมกนัส เวทเตอร์ ; แปลและเรียบเรียงโดย วีรวุธ มาฆะศิรานนท์, ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2546 - 171 หน้า - Best Practice Series . - Best Practice Series .

Y47 M05 D56

9749127242


BSC (การประเมินองค์กรแบบสมดุล)
การจัดการธุรกิจ
การวางแผนเชิงกลยุทธ์

658.4012 / อ984ก