ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์

รีเอ็นจิเนียริ่ง / ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2538. - 109 หน้า.

9747114135


การพัฒนาองค์การ
การจัดการองค์การ

658.4 / ศ462ร 2538