พาว์โลว์เนียร์ : ไม้ป่าเศรษฐกิจ = Paulownia / ชมรมผู้ปลูกพาว์โลว์เนียร์ - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2547?] - 42 หน้า : ภาพประกอบ

ชื่อเรื่องบนปก: พาว์โลว์เนียร์ ไม้เศรษฐกิจ

Y47 M06 D00

9749104153


พาว์โลว์เนียร์.
ต้นไม้.

634.956 / ช175พ