วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.

พจนานุกรมยาและยาใหม่ในประเทศไทย = Dictionary of drugs and new drugs in Thailand / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2547 - 1226 หน้า

Y47 M06 D79

9742463085


Pharmaceutical preparations--Dictionaries.
Catalogs, Drug--Thailand.
Drug utilization.
ยา--พจนานุกรม

QV13 / ว579พ 2547