ปราณี จงสุจริตธรรม.

นิฮงโกะ โยโรชิคุ 5 / โดย ปราณี จงสุจริตธรรม, จุฬารัตน์ เตชะโชควิวัฒน์, Kayo Yuyama - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2546 - 13, 202 หน้า : ภาพประกอบ

ชื่อเรื่องบนปก: ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น นิฮงโกะ โยโรชิคุ 5

Y47 M06 D14

9749569377


ภาษาญี่ปุ่น--การใช้ภาษา.
ภาษาญี่ปุ่น--บทสนทนาและวลี.
ภาษาญี่ปุ่น--แบบเรียน

495.68 / ป445น 2546