ติน ปรัชญพฤทธิ์

ทฤษฎีองค์การ / ติน ปรัชญพฤทธิ์. - กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2527. - 90 หน้า.

9740754287


องค์การ

350.0001 / ต376ท