มินนะ โนะ นิฮงโกะ 3 แบบเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น / คณะผู้เขียน, ทานาเกะ โยเนะ ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ, ดวงใจ แซ่อึ้ง - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2546 - 36, 241 หน้า : ภาพประกอบ

มีเทปคาสเซ็ทประกอบ 2 ตลับ

Y47 M06 D14

9749569466


ภาษาญี่ปุ่น--การใช้ภาษา.
ภาษาญี่ปุ่น--บทสนทนาและวลี.

495.6834 / ม579 2546