เอกสารการสอนชุดวิชา องค์การและการจัดการ = Organization and management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - พิมพ์ครั้งที่ 2,3 - นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545 - 2 เล่ม.

Y47 M06 D56

9746433458 (ล.1) 9746433466 (ล.2)


องค์การ.
การจัดการ

658 / ม246อ 2545